*

layer 3 switch

A network device that integrates routing and switching by forwarding traffic at layer 2 speed using layer 3 routing information. A layer 3 switch is essentially a high-speed router that forwards traffic at the same speed as a layer 2 switch.

mục chuyển đổi lớp 3
Một thiết bị mạng kết hợp đường truyển và chuyển đổ bẵng cách truyền khả năng tải ở tốc độ lớp bằng cách dùng thông tin truyển tải lớp 3. Một mạch chuyển đôi lớp 3 là một router tod cao truyền khả can tuyền khả ở cùng một tốc đôhoặc gần với cùng tốc độ hoặc gần với cùng tôc dở mạch chuyên lốp 2.


Published:

PAGE TOP ↑