*

layout setting

A value used to format a printed page. Margins,tabs, indents, headers, footers and column widdths are examples.

thiết lập cách trình báy
Một giá tri dành dê đích dạng thức môt trang in. Các lề, các tab, các chỗ thụt vào,các header, footer, va độ rộng cột là nhừng vi dụ.


Published:

PAGE TOP ↑