*

LBA(Logical Block Addressing)

A method used to support IDE hard disks larger than 504MB(528,4823,304 byes) on PCs. The enhanced IDE standard (ATA-2) specified this method, whice provides a cyclinder-headerr-sector translation in the BIOS. LBA is required for compatibility with the FAT32 dirctory.

LBA(Logical Block Addressing)
Một phương pháp dùng hỗ trợ các dĩa cúng IDE lớn hơn 504MB(528,340)trên các PC. Tiêu chuẩn Enhanced IDE(ÂTA-2) đã xác định phương pháp này vốn cung cấp các bộ diễn dich cầu cho sự tương thích với thư mục FAT32.


Published:

PAGE TOP ↑