*

LBRV(Low Bit Rate Voice)

A voice sampling technic that analyzes each 15-30millisecond speech segmemt independently and converts it into a 30-byte frame.

LBRV(Low Bit Rate Voice)
Một ký thuậtlàm mẫu giọng nói vô phán tích phán đoạn lời nói một cách độc lập rong mỗi 15đến 30 miligiây và chuyên đổi nó thành một khung 30 bytes.


Published:

PAGE TOP ↑