*

LCD panel

Also called a projection panel, it is a data projector that accepts computer output and displays it on a see-through liquid crystal screen that is placed on top of an overhead projector.

LCD panel
Còn được gọi là một panel phóng, nó là một máy chiếu phim dữ liểu tiếp nhân kết quả xuất của máy tính vafhieern thị nó lên một màn hình tinh thể lỏng được định vị trên đỉnh của một máy chiếu phim.


Published:

PAGE TOP ↑