*

LCD printer

An electrophotographic printer that uses a single light source directed by liquid crystal shutters.

máy in LCD
Một máy in photo điện tử dùng một nguồn ánhs sáng đơn dược điều khiển bởi các màn trập tinh thể lỏng.


Published:

PAGE TOP ↑