*

LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)

A protocol used to access a directory listing. LDAP support is being implemented in Web browsers and e-mail programs, which can query an LDAP -compliant directory. It is expected that LDAP will provide a common method for searching e-mail addresses on the Internet, eventually leading to a global white pages.

LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)
Một giao thức dùng để truy cập một thư mục lập danh sách. Tính năng hỗ trợ LDAP được thực hiện trong các bộ trình duyệt Web và các chương trình e-mail, có thể vấn tin mọt thư mục tương thích LDAP. LDAP sẽ cung cấp một cấp một phương pháp thông thường để tìm kiếm các địa chỉ e-mail trên mạng, đôi khi dẫn các trang trăng toàn cầu.


Published:

PAGE TOP ↑