*

leaded chip carrier

A square chip housing with pin connectors on all four sides(provides more I/O paths than a DIP). Contrast with leadless chip carrier.

vật tải bản mạch không bằng chì
Một bản mạch vuông với các bộ nối pin trên cả bốn mặt (cung cấp các đường dẫn thay vì 1 DIP). Trái với leadless chip carrier.


Published:

PAGE TOP ↑