*

leading zeros

Zeros used to fill a field that do not increase the numerical value of the data. For example, all the zeros in 0000006588 are leading zeros.

các số không đầu
Các số 0 được dùng để điền vào một trường không làm tăng giá trị bằng số của dữ liệu. Ví dụ, tất cả các số 0 trong 0000006588 là những số không đầu.


Published:

PAGE TOP ↑