*

leadless chip carrier

A square chip housing with flat contact connectors on all four sides(provides more I/O paths than a DIP). Contrast with leaded chip carrier.

vật tải bản mạch không bằng chì
Một hộp bản mạch vuông với các thiết bị nối kết tương tác phẳng trên cả bốn mặt (cung cấp các đường dẫn thay vì một DIP). Trái với leaded chip carrier.


Published:

PAGE TOP ↑