*

leapfrog test

A storage diagnostic routine that replicates itself throughout the storage medium.

leapfrog test
Một thường trình chẩn đoán lưu trữ sao chụp lại chính nó thông qua môi trường lưu trữ.


Published:

PAGE TOP ↑