*

leased line modem

A high-speed modem used in private lines. It may have built-in lower speeds for alternate use in dial-up lines.

modem truyền thuê bao
Một modem tốc độ cao dùng trong các truyền cá nhân. Nó có thể được thiết lập trên những tốc độ thấp hơn cho việc sử dụng luân phiên trong các truyền quay số.


Published:

PAGE TOP ↑