*

leased line

A private communications channel leased from a common carrier. It can be ordered in pairs, providing a four-wire channel for full-duplex transmission(dial-up system provides only two-wire lines). To improve line quality, it can also be conditioned.

đường dây thuê bao
Một kênh truyền thông cá nhân cho thuê từ một vật tải thông thường. Nó có thể được đặt theo cặp, cung cập một kênh bốn dây cho sự truyền tải kép(hệ thống quay số chỉ cung cấp những dòng hai dây điện). Để cải tiến chất lượng đường dây, nó cũng có thể được đặt điều kiện.


Published:

PAGE TOP ↑