*

LEC(Local Exchange Carrier)

An organization that provides local telephone service, including the RBOCs, large companies such as GTE and hundreds of small, rural telephone companies. A LEC controls the service from its central office(CO) to subscribers within a local geographic area.

LEC(Local Exchange Carrier)
Một tổ chức cung cấp dịch vụ điện thoại địa phương, bao gồm các RBOC, các công ty lớn như GTE và hàng trăm các công ty điện thoại nhỏ ở nông thôn. Một LEC điều khiển dịch vụ từ văn phòng trung tăm của nó(CO) cho người thuê bao điện thoại trong vòng một khu vực địa lý địa phương.


Published:

PAGE TOP ↑