*

LED(Light Emitting Diode)

A display technology that uses a semiconductor diode that emits light when charged. It usually gives off a red glow, although other colors can be generated. It is used in readouts and on/off lights in myriads of electronic appliances. It was the first digital watch display, but was superseded by LCD, which uses less power.

LED(Light Emitting Diode)
Một công nghệ hiển thị dùng một diot bàn dẫn tỏa ra ánh sáng khi được nạp điện. Nó thường phát ra một màu đỏ rực, mặc dầu các màu khác có thể được sinh ra. Nó được dùng trong các thiết bị điện tử. Nó là hiển thị đồng hồ số kỹ thuật đầu tiên, tuy nhiên nó được thay thế bởi LCD, dùng ít điện hơn.


Published:

PAGE TOP ↑