*

legacy LAN

Refers to a LAN topology, such as Ethernet or Token Ring, which has a large installed base or has been in existence for a long time.

LAN kế thừa
Chỉ một tô pô LAN, như Ethernet hoặc Token Ring, có một nến cài đăt lớn hoặc đã hiện nữu trong một thời gian dài.


Published:

PAGE TOP ↑