*

legacy system

Refers to a mainframe or minicomputer information system that has been in existence for a long time.

hệ thống kế thừa
Ám chỉ một máy chủ hoặc một hệ thống tin máy tính mini đã tồn tại trong một thời gian dài.


Published:

PAGE TOP ↑