*

LEN(Low Entry Networki)

In SNA, peer-to-peer connectivity between adjacent type 2.1nodes, such as PC’s workstation and minicomputers. LU6.2 sessions are supported across LEN connections.

LEN(Low Entry Networki)
Trong SNA, sự nối kết bình đẳng giữ, các nút Type 2.1 gần kế, chẳng hạn các PC, các trạm làm việc và các máy tính mini. Các tác vư LU 6.2 được hỗ trỗ thông zú sự nối ket LEN.


Published:

PAGE TOP ↑