*

LEO(Low-Earth Orbit)

A communications satellite in orbit no higher than 500 miles above the earth. Being much closer than 22282 mile-high geosynchronous satellites(GEOs), LEO signals make the round trip from earth much faster. Thus, low-powered pizza dishes and hand-held devices can be used. LEOs revolve around the globe every couple of hours, and in order to maintain constant communications with the earth, multiple LEOs must be used.

LEO(Low-Earth Orbit)
Một vệ tinh truyền thông trong quỹ đạo cách mặt đất ở độ cao không quâ 500mile. Gần hơn nhiều so vởi các vệ tinh đồng bộ vởi địa cầu ở độ cao 22.282 mile (GEO), các tín liệu LEO thực hiện chuyển động xung quanh trái đất nhanh hơn nhiều. Do vậy, các dĩa pizza có công suất thấp và các thiết bị cầm tay có thể được dùng. Các LEO xoay quanh địa cầu trong vài giờ, và để chứa đựng truyền thông cố định vởi trái đat nhiều LEO phải đơục dùng


Published:

PAGE TOP ↑