*

lexicographic sort

Arranging items in alphabetic order like a dictionary. Numbers are located by their alphabetic spelling.

sắp xếp biên soạn từ
Sắp xếp các mục theo trật tự alphabet như một quyển từ điển. Các số được định vị bằng cách đánh vần alphabet của nó.


Published:

PAGE TOP ↑