*

LHARC

A popular freeware compression program developed by Haruyasu Yoshizaki that uses a variant of the LZW (LZ77) dictionary method followed by a Huffman coding stage. It runs on PCs, UNIX and other platforms as its source code is also free.

LHARC
Một chương trình nén phần mềm miễn phí pho biến được phát triển bởi Haruyasu Yoshizaki vốn dùng một phương pháp từ điển nhiều LZW(LZ 77) được theo sau bởi một bước mã hóa Huffman. Nó chạy trên nền các PC, UNIX và các nền khác khi mã nguồn của nó được miễn phí.


Published:

PAGE TOP ↑