*

librarian

(1)A person who works in the data library.

(2)See CALibrarian.

chương trình quản lý thư viện
(1)Một người làm việc trong thư viện dữ liệu.

(2)Xem CALibrarian.


Published:

PAGE TOP ↑