*

library

(1)A collection of programs or data files.

(2)A collection of functions(subroutines) that are linked into the main program when it is compiled.

(3)See data library.

thư viện
(1)Một tập hợp các chương trình hoặc các file dữ liệu.

(2)Một tập hợp các chức năng (các thường trình con)được nối kết váo chương trình chính khi nó được biên dịch.

(3)Xem data library.


Published:

PAGE TOP ↑