*

LIFO(Last In First Out)

A queueing method in which the next item to be retrieved is the item most recently placed in the queue. Contrast with FIFO.

LIFO(Last In First Out)
Một phương pháp xếp hàng mà trong đó hạng mục kế tiếp được truy xuất là hạng mục hầu như được đặt trong hàng. Trái với FIFO.


Published:

PAGE TOP ↑