*

ligature

Two or more typeface characters that are designed as a single unit(physically touch). Fi, ffi, ae, and oe are common ligatures.

chữ ghêp
Hai hoặc nhiều ký tự bộ chữ riêng được thiết kế như một đơn vị đơn(tiếp xúc vật lý). Fi, ffi, ae và oc là các mẫu chư ghép thông thường.


Published:

PAGE TOP ↑