*

light pen

A light-sensitive stylus wired to a video terminal used to draw pictures or select menu options. The user brings the pen to the desired point on screen and presses the pen button to make contact. Screen pixels are constantly being refreshed. When the user presses the button, allowing the pen to sense light, the pixel being illuminated at that instant identifies the screen location.

bút quang
Một bút trâm nhạy cảm ánh sáng được nối vào một thiết bị đầu cuối video dùng để vẽ những bức tranh và để chọn các menu tùy chọn. Người sử dụng rê bút đến những điểm mong muốn trên màn hình và ấn nút bút để tạo tiếp xúc. Các điểm ảnh màn hình thì liên tục được đổi mới. Khi người sử dụng ấn nút, cho phép bút nhạy cảm ánh sáng, ảnh điểm được chiếu sáng liên túc định dạng định vị trí màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑