*

light source

In computer graphics, the implied location of a light source in order to simulate the visual effect of a light on a 3-D.Some programs can compute multiple light sources.

nguồn sáng
Trong đồ họa vi tính sự định vị xác định của một nguồn sáng để mô phỏng hiệu ứng hình ảnh của một anha sáng trên một Một sồ chương trình có thể dùng máy tính các nguồn nhiều ánh sáng.


Published:

PAGE TOP ↑