*

lightwave system

A device that transmits light pulses over optical fibers at extremely high speeds (Gbits/sec range). Many intercity telephone trunks have been converted to lightwave systems.

hệ thống sóng ánh sáng
Một thiết bị truyền tải các xung ánh sáng lên các sợi quang ở một tốc độ cực lớn(G bit/giây). Nhiều đường điện thoại thoại nội hạt đã được chuyển đổi sang các hệ thống sóng ánh sáng.


Published:

PAGE TOP ↑