*

lightwave

Light in the infrared, visible and ultraviolet ranges, which falls between x-rays and microwaves. Wavelength are between 10 nanometers and 1 millimeter.

sóng ánh sáng
Ánh sáng trong tia hồng ngoại, các tia nhìn thấy và các tia cục tím chiếu giữa các tia X và viba. Các bước sóng dài giữa 10 monometer và một millimeter.


Published:

PAGE TOP ↑