*

lightweight protocol

A communications protocol designed with less complexity in order to reduce overhead. For example, it uses fixed-length headers because they are faster to parse than variable-length headers. To ensure compatibility, it eliminates optical subsets of the standard so that both sides are always equipped to deal with each order.

lightweight protocol
Một giao thức truyền thông được thiết kế ít phức tạp hơn để giảm chi phí. Ví dụ, nó dùng các header có chiều dài cố định bởi vì chúng phân tích từ loại nhanh hơn các header có chiều dài di động. Để bảo đảm tính tương hợp, nó loại bỏ các tập con tuỳ chọn của chuẩn để cả hai mặt luôn được trang bị để giải quyết lẫn nhau.


Published:

PAGE TOP ↑