*

Linda

A set of parallel processing functions added to languages, such as C and C++, that allows data to be created and transferred between processes. It was developed by Yale professor David Gelernter, when he was a 23-year old graduate student.

Linda
Một tập hợp các chức năng xử lý song song được bổ sung cho các ngôn ngữ, như ngôn ngữ lập trình C và C++, cho phép dữ liệu được tạo ra và truyền đi giữa các quy trình xử lý. Nó được phát triển bởi Yale professor David Gelernter, khi ông ấy đang là một sinh viên tốt nghiệp đại học 23 tuổi.


Published:

PAGE TOP ↑