*

line adapter

In communications, a device similar to a modem, that converts a digital signal into a form suitable for transmission over a communications line and vice versa. It provides parallel/serial and serial/parallel conversion, modulation and demodulation.

bộ điều hợp dòng
Trong truyền thông, một thiết bị tương tự như một modem, chuyển đổi một tín hiệu số sang một dạng phù hợp cho sự truyển tại trên một tuyến truyền thông và ngược lại. Nó cung cấp sự hủy điều biến và sự chuyển đổi song song, nối tiếp và nối tiếp/song song.


Published:

PAGE TOP ↑