*

line analyzer

A device that monitors the transmission of a communications line.

thiết bị phán tích dòng
Một thiết bị kiểm soát sự truyền tải của một tuyến truyền thông.


Published:

PAGE TOP ↑