*

line dot matrix printer

An impact printer that prints a line at a time using the dot matrix method.

máy in ma trận điểm dòng
Một máy in vốn in mỗi dòng một lần bằng cách sử dụng phương pháp ma trận điểm.


Published:

PAGE TOP ↑