*

line drawing

A graphic image outlined by solid lines. The mass of the drawing is imagined by the viewer. See wireframe modeling.

vẽ dòng
Mọt hình ảnh đồ họa được tạo đường viền bằng các đường nét đậm. Một mảng vẽ được tạo ảnh bởi người xem. Xem wireframe modeling.


Published:

PAGE TOP ↑