*

line driver

In communications, a device that is used to extend the transmission distance between terminals and computers that are connected via private lines. It is used for digital transmission and is required at each and of the line.

trình điều khiển dòng
Trong truyền thông, một thiết bị được dùng để mở rộng khoảng cách truyền tải giữa các thiết bị đầu cuối và các máy tính được nối kết thông qua các đường riêng.


Published:

PAGE TOP ↑