*

line editor

An outmoded editing program that allows text to be created and changed one line at a time. The Edlin editor included with DOS is an example.

bộ soạn thảo dòng
Một chương trình hiệu chỉnh lỗi thời cho phép văn bản được tạo ra và thay đổi mỗi lần một dòng. Bộ hiệu chỉnh Edlin bao gồm DOS là một ví dụ.


Published:

PAGE TOP ↑