*

line feed

(1)A character code that advances the screen cursor or pointer to the next line. The line feed is used as an end of line code in UNIX. In DOS and OS/2 text files, the return /line feed pair(ASCII13 10)is the standard end of line code.

(2)A printer button that advances paper one line when depressed.

line feed
(1)Một mã ký tự đưa con trỏ màn hình hoặc máy in đến dòng tiếp theo.Sang hàng được dùng cuối một mã dòng trong UNIX. Trong các file văn bản DOS và Ó/2, cặp trở lại/sang hàng(ASCII 1310)là một chuẩn cuối đuou mă.

(2)Một nút máy in dược ấn cho ra giấy một dòng.Một nút máy in dược ấn cho ra giấy một dòng.


Published:

PAGE TOP ↑