*

line level

In communications, the signal strength within a transmission channel, measured in decibels or nepers.

mức tín hiệu đường dây
Trong truyền thông, tín hiệu đưa đi trong một kênh truyền được đo bằng decibel neper.


Published:

PAGE TOP ↑