*

line of sight

An unobstructed view from transmitter to receiver.

dòng nhìn
Một điểm nhìn không bị cản trỏ từ bộ chuyển tải đến thiết bị nhận.


Published:

PAGE TOP ↑