*

line printer

A printer that prints one line at a time. Line printers are usually connected to mainframes and minicomputers.

máy in dòng
Một máy in, in mỗi lần một dòng. Các máy in dòng thường được nối với các mạng máy chủ và các máy tình mini.


Published:

PAGE TOP ↑