*

line squeeze

In a mail merge, the elimination of blank lines when printing names and addresses that contain no data in certain fields, such as title, company and second address line. See field squeeze.

nắn dòng
Trong một mục trộn trư, sự lọi bỏ các dòng trống khi in các tên và địa chỉ mà không chúa dữ liệu trong các trường chắc chắn như tên, công ty và dòng địa chỉ thứ hai. Xem field squeeze.


Published:

PAGE TOP ↑