*

line

(1)In text-based systems, a row of characters.

(2)In graphics-based systems, a row of pixels.

(3)Any communications channel.

dòng, tuyến
(1)Trong các hệ thống dựa trên văn bản, một hàng các ký tự.

(2)Trong các hệ thống dựa trên đồ họa, một dòng các điểm ảnh.

(3)Bất cứ kênh truyền thông nào.


Published:

PAGE TOP ↑