*

linear programming

A mathematical technique used to obtain an optimum solution in resource allocation problems, such as production planning.

lập trính tuyến tính
Một kỹ thuật toán học dùng để đạt được một giải pháp tối ưu trong các văn đề phân phối nguồn, như việc hoạch định sản xuất.


Published:

PAGE TOP ↑