*

linear video editing

Editing analog videotape. Before digital editing(nonlinear video editing), video sequences were edited by inserting new frames and reconstructing the balance of the tape by adding the remainder of the frames. Contrast with nonlinear video editing.

soạn thảo video tuyến tính
Soạn thảo băng video tương tự. Trước khi hiệt chỉnh kỹ thuật số (hiệu chinh video không tuyến tính), các chuỗi video được hiệu chỉnh bằng việc chèn các khung mới và xây dựng lại sự cân bằng băng cách bổ sung phần dư của các khung. Trái với nonlinear video editing.


Published:

PAGE TOP ↑