*

linear video

Continuous playback of videotape or videodisc. It typically refers to analog video technology.

video tuyến tính
Tiếp tục quay lại các dĩa video hoặc băng video. Nó ám chỉ đến công nghệ video tương tự.


Published:

PAGE TOP ↑