*

linear

Sequential or having a graph that is a straight line.

Tuyến tích
Tạo thành chuỗi nối tiếp nhau hoặc có một đồ thị là một đường thẳng.


Published:

PAGE TOP ↑