*

link edit

To use a linkage editor to prepare a program for running.

bộ chỉnh sửa nối kết
Một chương trình tiện ích nối một chương trình biên dịch hoặc một chương trình tập hợp với một môi trường đặc biệt. Nó thường hợp nhất các tham chiếu giữa các module chường trình và các thư viện của các thường trình con. Kết quả xuất của nó là một module tải, một chương trình sẵn để chạy trên một máy.


Published:

PAGE TOP ↑