*

linked list

In data management, a group of items, each of which points to the next item. It allows for the organization of a sequential set of data in noncontiguous storage locations.

danh sách được liên kết
Trong quản lý dữ liệu, một nhóm các hạng mục, mỗi hạng mục chỉ ra mục tiếp theo. Nó cho phép tô chức của một tập hợp có của dữ liệu dạng chuỗi trong các định vị lưu trữ không liên tục.


Published:

PAGE TOP ↑