*

Linpack

A package of FORTRAN programs for numerical linear algebra that is commonly used to create benchmark programs for testing a computer’s floating point performance.

Linpack
Một gói các chương trình FORTRAN cho đại số học tuyến tính số thi thường được dùng để tạo ra các trình chuẩn quy chiếu để kiểm tra sự thành lập của một điểm di động của máy tính.


Published:

PAGE TOP ↑